ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)ಅ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(a)ರಡಿ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಶಾಖೆ

 

ಕ್ರ.ಸಂ
ವರ್ಷ
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01
2005
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02
2006
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03
2007
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04
2008
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
05
2009
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
06
2010
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
07
2011
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
08
2012
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
09
2013
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
10
2014
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
11
2015
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
12
2016
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
13
2017
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
14
2018
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 

ಸಮನ್ವಯ ಶಾಖೆ
ಕ್ರ.ಸಂ
ವರ್ಷ
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
01
2014
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
02
2015
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
03
2016
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
04
2017
ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-11-2019 03:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin