ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

        ದಿನಾಂಕ

 

ವಿಷಯ

 

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ /ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

DPAR 109 RTI 2005

 5.08.2005 Constitution of the Karnataka Information Commission  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

DPAR 77 RTI 2005

 30.07.2005 Appointment of Shri K.K.Mishra, as SCIC   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 DPAR 77 RTI 2005 21.10.2005

Appointment of Shri. K.A.Thippeswamy as SIC

 

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 DPAR 44 RTI 2004 5.12.2005 Exemption of intelligence and Security organization from the purview of RTI Act.   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 DPAR 74 RTI 2005(Part-2) 11.10.2005

 

Karnataka Right to Information rules

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 DPAR 6 RTI 2006 04.12.2006

 

Amendment to the Notification to the DPAR 44 RTI 2004

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7

 DPAR 74 RTI 2005(Part-2)

 

 15.07.2006 Karnataka Right to Information rules – appeal procedure, Rules under sec 27 of the Act.   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 DPAR 11 RTI 2006 26.12.2006

Amendment of Rule 4 (regarding fees)

 

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 DPAR 28 RTI 2006

29.01.2007

 

Constitution of benches   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 DPAR 7 RTI 2006

 

10.01.2007

Amendment of rule 5   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 DPAR 2 RTI 2007

 

13.02.2007

Insertion of new rule 13   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 DPAR 39 RTI 2007 11.07.2007

Amendment of Rule 4(regarding fees)

 

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 DPAR 17 RTI 2006(P) 29.06.2007

Appointment of Shri. H.N.Krishna as SIC

 

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14

DPAR 103 RTI 2007

  26.04.08 Appointing Secretary KIC as DDO   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15

 

DPAR 14 RTI 2008

17.03.2008 Insertion of new rule 14 (request relate only to single subject)   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

16

DPAR 17 RTI 2006(P) 6.10.2008 Appointment of Shri. J.S.Virupakashaiah as SIC   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17

 

DPAR 86 RTI 2009

30.07.2010 Amendment to Rule 4 of KRTI 2005   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18

 

DPAR 191 RTI 2010

22.10.2011 Amendment to Rule 7 of KRTI 2005   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

 

DPAR 91 RTI 2009 06.05.2013 Exemption to CID. From the purview of RTI   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

DPAR 125 RTI 2010 09-02-2015 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಯಮ  2005 ರಡಿ ಪರಿಮಿತಿ (ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ   ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

DPAR 154 RTI 2016 30-05-2019

ನಿಯಮ 11 ರಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ

  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ  (ಜನಸ್ಪಂದನ)    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-11-2019 05:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin