ಇಲಾಖಾ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

 ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

 

ವಿಷಯ

 

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ

1

ಸಿಆಸುಇ 90 ಆರ್ ಟಿಐ 2005 30.07.2005 ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  2.91 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ

2

ಸಿಆಸುಇ 05 ಆರ್ ಟಿಐ 2006 03.02.2006 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  2.39 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
3 ಸಿಆಸುಇ 07 ಆರ್ ಟಿಐ 2006 23.05.2006 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  1.35 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ

4

ಸಿಆಸುಇ 90 ಆರ್ ಟಿಐ 2005 10.07.2006 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  1.44 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
5 DPAR 188 RTI 2005 11.09.2006 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  3.15 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
6 DPAR 7 RTI 2006(Part) 02.05.2007 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  2.41 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
7 DPAR 7 RTI 2006(Part) 28.06.2007 ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪೂರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  1.35 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
8 DPAR 91 RTI 2007 17.09.2007 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಬರಹಗಾರರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  2.61 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
9 DPAR 93 RTI 2007 26.04.2008 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  3.25 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
10 DPAR 17 ARTI 2006 (Part-2) 17.07.2008 ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪೂರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  1.24 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
11 DPAR 35 RTI 2008 28.08.2008 ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  2.44 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ
12 DPAR 21 AMC 1983 01-07-1983

ಸಿಆಸುಇ (ಜನಸ್ಪಂದನ) ಇಲಾಖೆಯ ಸೃಜನೆ

 ಕನ್ನಡ  ಸಿಆಸುಇ(ಜನಸ್ಪಂದನ)  1.35 MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ / ವೀಕ್ಷಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-08-2019 11:49 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin