ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕ್ರ.

ಸಂ.

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 1

ಸಿಆಸುಇ 86 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

04.07.2015

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 19314/2012ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03.01.2014ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು

 ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 2

ಸಿಆಸುಇ 184 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

10.12.2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಕಲಂ 19(1)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 3

ಸಿಆಸುಇ 110 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

05.08.2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ (5)ರನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 4

ಸಿಆಸುಇ 111 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

05.08.2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 6(3), 7(3), 7(6) ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಮನವಿಗಳ ಹಾಗೂ 19(1)ರಡಿ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 5

ಸಿಆಸುಇ 112 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

05.08.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 6

ಸಿಆಸುಇ 113 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

05.08.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ನೋಟಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 7

ಸಿಆಸುಇ 114 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

05.08.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ/ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 8

ಸಿಆಸುಇ 115 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2015

13.08.2015

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಕಲಂ 19(1)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 9

ಸಿಆಸುಇ 23 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2014

12.02.2014

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ) ಗಳನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 10

ಸಿಆಸುಇ 53 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2014

24.03.2014

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 11

ಸಿಆಸುಇ 03 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2013

19.01.2013

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 12

ಸಿಆಸುಇ 121 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

16.10.2012

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1) (ಬಿ)ಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 13

ಸಿಆಸುಇ 132 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

21.11.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಗಳು, 2005ರ ನಿಯಮ 14ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಏಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 14

ಸಿಆಸುಇ 140 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

19.11.2012

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ)ರಡಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 15

ಸಿಆಸುಇ 107 ಆರ್.ಟಿ.ಐ 2012

 

22.09.2012

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 6(3)ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 16

ಸಿಆಸುಇ 92 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

25.08.2012

ಮೊದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 17

ಸಿಆಸುಇ 44 ಆರ್ ಟಿ ಐ 2009 

 

13.08.2012

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಎ) ಮತ್ತು 4(1)(ಬಿ)ರಡಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 18

ಸಿಆಸುಇ 68 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

02.07.2012

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ವಿಷಯ ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 19

ಸಿಆಸುಇ 71 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

29.06.2012

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 20

ಸಿಆಸುಇ 46 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2012

26.04.2012

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ವೀಕೃತಿ/ಅಂಚೆ ರಸೀದಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 21

ಸಿಆಸುಇ 20 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2010

24.08.2011

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 22

ಸಿಆಸುಇ 17 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2011

31.01.2011

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 23

ಸಿಆಸುಇ 183 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2010

20.12.2010

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರುವವರು ನಿರ್ಬೀತಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 24

ಸಿಆಸುಇ 199 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2010

29.11.2010

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 10/-ರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಛೇರಿಗಳು ನಗಧೀಕರಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 25

ಸಿಆಸುಇ 181 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2010

18.11.2010

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕಟಣ 4ರಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 26

ಸಿಆಸುಇ 109 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2010

26.06.2010

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 27

ಸಿಆಸುಇ 71 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

21.04.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರಡಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 28

ಸಿಆಸುಇ 115 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

03.08.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005 ರಡಿ ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 29

ಸಿಆಸುಇ 138 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

04.11.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 30

ಸಿಆಸುಇ 143 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

24.10.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ದೂರು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜಿನಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಜರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 31

ಸಿಆಸುಇ 101 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

06.07.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ತಿಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 32

ಸಿಆಸುಇ 59 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

23.06.2009

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 33

ಸಿಆಸುಇ 59 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2008

15.04.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ದಿ: 11.03.2009ರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು

 ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 34

ಸಿಆಸುಇ 59 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2008

13.01.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 35

ಸಿಆಸುಇ 75 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2009

06.05.2009

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರಡಿ ದೂರು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 36

ಸಿಆಸುಇ 82 ಆರ್ ಟಿಐ 2007

21.08.2007

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡತ/ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

 ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 37

ಸಿಆಸುಇ 04 ಆರ್ ಟಿಐ 2007

 

 

29.01.2007

 

 

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 38

ಸಿಆಸುಇ 52 ಆರ್ ಟಿಐ 2007

 

14.05.2007

 

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಪ್ರಕರಣ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು PIO ನೇಮಕ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 39

ಸಿಆಸುಇ 66 ಆರ್ ಟಿ ಐ 2007

27.06.2007

 

 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 40

ಸಿಆಸುಇ 141 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2013

03.12.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 41

ಸಿಆಸುಇ 154 ಆರ್.ಟಿ.ಐ. 2014

17.10.2014

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ, 2005ರ ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅ.ಮು.ಕಾರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಐದನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-07-2019 12:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin