ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಿಗಧಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ ಆದೇಶದ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌
1 ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಿಗಧಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 06.04.2020 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 89.3 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ